گل بومادران-هوشنگ مرادی کرمانی

چوپان، دختر کوچکش را از پشتش باز میکند و روی سنگی میگذارد و با چوبدستی دنبال گرگ میدود. از کوه بالا میرود تا در کوه گم میشود. دیگر مادر چوپان را کسی نمیبیند. دختر کوچک را چوپان های دیگری پیدا میکنند، دخترک بزرگ میشود،  در کوه و دشت به دنبال مادر میگردد، تا اثری از او پپیدا کند.
گلهای ریز و زردی را میبیند که از جای پاهای مادر روییده، آنها را 
می چیند و بو میکند.
 گلها بوی مادرش را میدهند، دلش را به بوی مادر خوش میکند...
 آنها را میچیند و خشک میکند و به بازار میبرد و به عطارها میفروشد. 
عطارها آنها را به بیماران میدهند، بیماران میخورند و خوب میشوند. 
روزی عطاری از او
 می پرسد:
"دختر جان اسم این گل ها چیست؟" 
دختر بدون اینکه فکر کند میگوید:
        "گل بو مادران" 

  (هوشنگ مرادی کرمانی)
/ 0 نظر / 110 بازدید