بهشت زیر پای مادران است.اشاره‏اى دارم به ارزش و اعتبار « مادر » در پیشگاه حضرت دوست :


از «ابو سعید ابوالخیر »سوال کردند : این حسن شهرت را از کجا آوردى ؟ 
« ابو سعید» گفت : شبى مادر از من آب خواست، دقایقى طول کشید تا آب آوردم، وقتى به کنارش رفتم، خواب، مادر را در ربود ! دلم نیامد که بیدارش کنم، به کنارش نشستم تا پگاه، مادر چشمان خویش را باز کرد و وقتى کاسه‏ى آب را در دستان من دید، پى به ماجرا برد و گفت : فرزندم، امیدوارم که نامت عالمگیر شود. 
بدین سان « ابو سعید ابوالخیر » مرد خرد و آگاهى و عرفان، شهرت خویش را مرهون یک دعاى مادر مى داند. و در اینجاست که ما از جایگاه حقیقى و شگرف مادر و تقرب او به آن قدرت مطلق آگاه مى‏شویم. 


پیامبر درباره مقام مادر می فرماید : بهشت زیر پای مادران است.

یعنی رسیدن به آخرین مرحله کمال انسانی
/ 0 نظر / 18 بازدید