نتایج تازه‌ترین تحقیقات "ناسا"، سازمان فضایی آمریکا، وجود آب مایع در سطح سیاره مریخ را اثبات و مورد تائید قرار داد. در تصاویر ارسال شده از مریخ که به زمین رسیده اند، بطور واضح وجود رگه‌های تیره و دگرگونی آنها با تغییر فصل در مریخ مشخص شده است؛ این رگه‌ها در فصل سرد ناپدید شده‌اند.


نتایج تازه تحقیقات "ناسا"، فرضیه پیشین وجود آب بر سطح مریخ را مورد تائید قرار می دهند و شاید این نتایج بتواند به گونه‌ای به فرضیه احتمال وجود حیات در مریخ کمک نماید.

اکنون دانشمندان ناسا می گویند این رگه‌های تیره که در تصاویر مشخص هستند، بطور قطع آب جاری هستند که در فصل گرم جاری و در فصل سرد ناپدید شده اند. آنان می گویند آب کشف شده خالص نیست و گونه ای نمک در آن وجود دارد.

دانشمندان ناسا در عین حال تأکید می کنند که برای اثبات وجود حیات بر سطح سیاره مریخ، هنوز به زمان و تحقیقات بیشتری نیاز است، اما کشف جدید می تواند راه‌گشای تحقیقات بعدی باشد.