موجودات زنده می‌توانند از طریق فعل و انفعالات شیمیایی که در بدنشان رخ می‌دهد، نور تولید کنند. به این طریق تولید نور، زیست‌تابی گفته می‌شود. دانشمندان نیز می‌توانند از طریق فناوری ژنتیکی برخی موجودات را نورانی کنند.