تحقیقات دانشمندان نشان می‌دهد برای جلوگیری از افزایش گازهای گلخانه‌ای و تامین نیازهای غذایی مردم دنیا باید مصرف جهانی گوشت کاهش پیدا کند. اگر مصرف محصولات غذایی حیوانی تا سال ۲۰۵۰ به همین روال ادامه پیدا کند تولید گازهای گلخانه‌ای ۸۰ درصد بیشتر می‌شود.