قرار گرفتن عقربه در منطقه سبز نشاندهندۀ تعادل
در قد و وزن افراد است،
هر چه عقربه به سمت
قرمزنزدیک شود خطرناکتر است

http://shahrivari.persiangig.com/flash/BodyMassIndex.swf

امتحان کنید جالبه