در این سایت امار هر لحظه در جهان را می بینید - بسیار جالب

http://www.worldometers.info/fa/