تو پاکستان  و عراق                 یه مسابقه هست که بمب میبندن به خودشون بعد هر کی تیکه هاش بیشتر                   پرت شد برنده ست!