اگر شما از جلمه افراد باهوش هسیتد بگویید اشبتاه کجاست:

۱۲۳۴۵۶۷۸۹
۱۲۳۴۵۶۷۸۹
۱۲۳۴۵۶۷۸۹
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
یعنی شما الآن به این موضوع تمرکز کرده اید که اشکال ارقام را پیدا کنید؟!
سخت در اشتباهید!
اشکال این است که:
کلمه هستید، هسیتد- تایپ شده و
کلمه اشتباه- اشبتاه!
من نگفتم اشتباه در اعداد است!
!ضمنا جمله هم جلمه نوشته شده
بهتر نیست برگردیم اول اتبدایی بخونیم؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
حتی کلمه اول ابتدایی هم اشتباهه!!