وقتی که می خواهید با موبایل به کسی زنگ بزنید، تا زمانی که ارتباط بر قرار نشده و شخص در آن طرف خط شروع به صحبت نکرده ، موبایل را نزدیک گوش خود نگیرید. زیرا در این مدت موبایل از بیشینه ی توان برای فرستادن سیگنال  که معادل با دو وات یا 33 دسی بل است، استفاده می کند.
لطفاً از گوش چپ خود برای صحبت کردن با موبایل استفاده کنید. چون اگر از گوش راست خود استفاده کنید، ممکن است مستقیماً تأثیرزیان آور بر روی مغز بگذارد.
این یک حقیقت است که توسط تیم پزشکی آپولو اثبات شده است. لطفاً این پیام را به همه ی عزیزان تان بگویید.