درمتن زیر نتیجه آزمایشات ایجاد محدودیت برای برخی موجودات زنده عنوان شده، بسیار جالب است ، حتما بخوانید، براستی آنچه تا کنون درباره ناتوانی های ما به ما گفته شده چه تاثیر عمیق و پنهانیبر ما ذهن ما دارد:
  نتیجه آزمایشات بر حیوانات به سادگی به ما نشان می دهند کهچطور محدودیتهای ذهنی تحمیل شده از طرف محیط بر ما تاثیر می گذارد. آزمایشات انجام شده بر کک، فیل و دلفین مثال خوبیهستند:ادامه ی مطلب را ببینید
 

 


 

کک‌ها حیوانات کوچک جالبی هستند آنها گازمی گیرند و خیلی خوب می پرند آنها به نسبت قدشان قهرمان پرش ارتفاع هستند .اگر یک کک را در ظرفی قرار دهیم از آن بیرون می پرد . پس از مدتی روی ظرف را سرپوش می گذاریم تا ببینیم چه اتفاقی رخ می دهد .
کک می پرد و سرش به در ظرف می خورد و  پایین می افتد . دوباره میپرد و همان اتفاق می افتد! این کار مدتی تکرار میکند . سر انجام در ظرف را بر می داریم و ککدوباره می پرد ولی فقط تا همان ارتفاع! سرپوش برداشته شده درست است ومحدودیت فیزیکی رفع شده است ولیکک فکر می کند این محدودیت همچنان ادامه دارد!
فیل‌ها را می توان با محدودیت ذهنی کنترل کرد . پای فیلهای سیرک را در مواقعی که نمایش نمی دهند می بندند . بچه فیلها را با طنابهای بلند و فیلهای بزرگ را با طنابهای کوتاه به نظر می آید که باید بر عکس باشد زیرا فیلهایپرقدرت به سادگی می توانند میخ طنابها را از زمین بیرون بکشند ولی این کار را نمی کنند !  
علت این است که آنها در بچگی طنابهای بلند را کشیده اند و سعی کرده اند خود را خلاص کنند وسرانجام روزی تسلیم شده دست از این کار کشیده اند!
از آن پس آنها تا انتهای طناب می روند ومی ایستند آنها این محدودیت را پذیرفته اند.
دکتر ادن رایل یک فیلم آموزشی در مورد محدودیتهای تحمیلی تهیه کرده است . نام این فیلم "می‌توانیدبر خودغلبهکنید " است
در این فیلم یک نوع دلفین در تانک بزرگی از آب قرار می گیرد نوعیماهی که غذای مورد علاقه دلفین است نیز در تانک ریخته می شود . دلفین به سرعتماهیها را می خورد . دلفین که گرسنه می شود تعدادی ماهی دیگر داخل تانک قرار میگیرند ولی این بار در ظروف شیشه ای دلفین به سمت آنها می آید ولی هر بار پس ازبرخورد با محافظ شیشه ای به عقب رانده می شود پس از مدتی دلفین از حمله دست می کشدو وجود ماهیها را ندیده می گیرد . محافظ شیشه ای برداشته می شود و ماهیها در داخلتانک به حرکت در می آیند آیا می دانید چه اتفاقی می افتد ؟ دلفین از گرسنگی می میردغذای مورد علاقه او در اطرافش فراوان است ولی محدودیتی که دلفین پذیرفته است او رااز گرسنگی می کشد .
از آنجا که نحوه ی عملکرد مغز جانوران از این نظر بسیار شبیه به هم است ما  می توانیم از اینآزمایشات بفهمیم که ما هم محدودیت هایی را می پذیریم که واقعی نیستند. به ما می گویند یا ما به خود می گوییم نمی توان فلان کار را انجام داد واین برای ما یک واقعیت می شود محدودیتهای ذهنی به محدودیتهای واقعی تبدیل می شوند و به همانمحکمی!
باید این سوال مهم را از خود بپرسیم کهچه مقدار از آنچه ما واقعیتمی پنداریم، واقعیت نیست بلکه پذیرش ماست؟!"