گران ترین اسب دنیا

این اسب نژاد ترکمن با قیمت 2.5 میلیون دلار امریکا در اختیار این خانوم میلیاردر امریکایی است 
یک اسب بی نظیر با رنگی بی نظیر تر
....