یک درخت بسیار بسیار بلند نارگیل بود و 4 حیوان در زیر آن
 
یک شیر
 http://marshal-modern.ir/Archive/2010/5/2/download_004.gif
یک میمون
http://marshal-modern.ir/Archive/2010/5/2/download.gif
 
یک زرافه
http://marshal-modern.ir/Archive/2010/5/2/download_002.gif
و....
یک سنجاب
http://marshal-modern.ir/Archive/2010/5/2/download_003.gif
آنها تصمیم گرفتند که مسابقه بدهند ببینند که کدام یک برای
چیدن یک موز از درخت از همه سریع تر بالا می رود.
فکر می کنی کدام یک برنده می شود؟
پاسخ پرسش، بازگو کننده شخصیت توست
پس با دقت فکر کن
پاسخ را در زیر ببینید
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 اگر پاسخ تو:
شیر است = خسته و کسل هستی
میمون = گیج هستی
زرافه = کاملاٌ تعطیل هستی
سنجاب = نا امید هستی
 چرا؟
 برای اینکه:
درخت نارگیل که موز ندارد!!!!!:D big grin:D big grin:D big grin:D big grin
  http://marshal-modern.ir/Archive/2010/5/2/download_005.gif
 مشخص است که تحت فشارهستی و زیاد کار کردی...
باید یک مدتی استراحت کنی و کار نکنی!!!;) winking