قلبت را دنبال کن، اما، مغزت را هم با خودت ببر.

iranalive.ir | گروه اینترنتی ایران الایو