به نظر شما در تصویر زیر رنگ قسمت بالایی و پایینی چه تفاوتی با هم دارد؟
 
خوب دقت کنید
 
 

 به نظر شما در تصویر زیر رنگ قسمت بالایی و پایینی چه تفاوتی با هم دارد؟
 
خوب دقت کنید
 
 
رنگ هر دو قسمت یکیست!
برای اطمینان یک بار دیگر به تصویر برگردید و با انگشت خود روی خط جداکننده را بپوشانید و نگاه کنید.
 
 
باورتون نمیشد؟ نه؟
این یکی دیگه واقعا غیر قابل باوره!
 به نظر شما در این تصویر رنگ قسمت بالایی و پایینی چه تفاوتی با هم داره؟
 
خوب دقت کنید
 
Inline images 1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
انگشت واسه چی میذاری؟
بالایی سبزه، پایینی آبی
:)