از96 ماهی شما 55 تا غرق شد چند تا ماهی دارید؟

ادامه ی مطلب را ببینید

بله ؟؟ مشغول جمع و منها بودی؟

تقصیر این مدرسه ها است که عمر شما را به فنا داده اند
تا حالا کسی شنیده که ماهی غرق بشه؟ آبروریزی شد؟