عکس های جالب از متفاوت ترین توالت جهان در ایران! ، www.irannaz.com


برات طریقتی مسئول یکی از سرویس های بهداشتی در پارک آزادگان است که با خلاقیت خود به تزیین فضای داخلی سرویس بهداشتی این پارک پرداخته است.
 

عکس های جالب از متفاوت ترین توالت جهان در ایران! ، www.irannaz.com
عکس های جالب از متفاوت ترین توالت جهان در ایران! ، www.irannaz.com
عکس های جالب از متفاوت ترین توالت جهان در ایران! ، www.irannaz.com
عکس های جالب از متفاوت ترین توالت جهان در ایران! ، www.irannaz.com
عکس های جالب از متفاوت ترین توالت جهان در ایران! ، www.irannaz.com
عکس های جالب از متفاوت ترین توالت جهان در ایران! ، www.irannaz.com
عکس های جالب از متفاوت ترین توالت جهان در ایران! ، www.irannaz.com
عکس های جالب از متفاوت ترین توالت جهان در ایران! ، www.irannaz.com
عکس های جالب از متفاوت ترین توالت جهان در ایران! ، www.irannaz.com
عکس های جالب از متفاوت ترین توالت جهان در ایران! ، www.irannaz.com
عکس های جالب از متفاوت ترین توالت جهان در ایران! ، www.irannaz.com
عکس های جالب از متفاوت ترین توالت جهان در ایران! ، www.irannaz.com
عکس های جالب از متفاوت ترین توالت جهان در ایران! ، www.irannaz.com