\یکی از دانشجویان دکتر حسابی به ایشان گفت : شما سه ترم است که مرا از این درس می اندازید . من که نمی خواهم موشک هوا کنم . 

می خواهم در روستایمان معلم شوم .

دکتر جواب داد : تو اگر نخواهی موشک هواکنی و فقط بخواهی معلم شوی قبول ، ولی تو نمی توانی به من قول بدهی که یکی از شاگردان تو در روستا ، نخواهد موشک هوا کند
.


دردنیایی که همه به دنبال چشم زیبا هستند، تو به دنبال نگاه زیبا باش
باید خلیل بود و به یار اعتماد کرد
گاهی بهشت در دل آتش فراهم است