فقط یک اصفهانی میتواند یک جمله با 20 فعل بسازد:

داشتم می رفتم برم دیدم گرفت نشست گفتم
بذار بپرسم بیبینم میاد نیمیاد دیدم میگد نیمیخوام
 بیام بذار برم بیگیرم بخوابم.