روستای میمند در استان کرمان

 

 

 

روستای میمند در استان کرمان قرار داره و جز هفت روستای عجیب کشورمونه روستای میمندشهر بابک بی شک یکی از باستانی ترین سکونتگاه های بشر در جهان است که از دوازده هزار سال پیش تاکنون همچنان پا برجاست و به ­حیات خود ادامه می دهد

 

 

 

عکس اول نمایی از دور این روستاست کسی خونه ای می بینه؟

 

 

 

به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


 


 

 

 

 

 
 

روستای میمند در استان کرمان

 
روستای میمند در استان کرمان قرار داره و جز هفت روستای عجیب کشورمونه روستای میمندشهر بابک بی شک یکی از باستانی ترین سکونتگاه های بشر در جهان است که از دوازده هزار سال پیش تاکنون همچنان پا برجاست و به ­حیات خود ادامه می دهد
 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


 

 

روستای میمند در استان کرمان قرار داره و جز هفت روستای عجیب کشورمونه روستای میمندشهر بابک بی شک یکی از باستانی ترین سکونتگاه های بشر در جهان است که از دوازده هزار سال پیش تاکنون همچنان پا برجاست و به ­حیات خود ادامه می دهد

 

 

 

عکس اول نمایی از دور این روستاست کسی خونه ای می بینه؟

 

 

 

به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو
 ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

 

 

 به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups