مسابقه شتر سواری در منطقه مغول نشین در شمال چین

مسابقه شتر سواری