From:
amir Farzin <ahfarzin@yahoo.com>   
Add to Contacts
To: استاد قائمی <ghaemi121@yahoo.com>  

این عکس که توسط آقای دکتر «توماس اندلاین» گرفته شده برنده جایزه بهترین عکس علمی در بریتانیا شده است.

همانطور که مشاهده می کنید این عکس تصویر یک مورچه آسیایی پررو را نشان می دهد که در حالیکه از یک سطح شیشه ای آویزان است، یک وزنه 500 میلی گرمی (صد برابر وزن خودش) را با آرواره ی خودش نگه داشته است!

تیم دکتر «توماس اندلاین» روی قابلیت چسبندگی پاهای مورچه ها تحقیق می کنند. پاهای مورچه ها بصورت خودکار تمیز می شوند و قادرند به هر سطحی بچسبند.

اگر انسانها هم از چنین قدرتی برخوردار بودند، یک انسان معمولی می توانست یک وزنه ی هشت تنی را بالای سرش ببرد! با این حساب خیلی شانس آوردیم که اینطوری نشده است.