گروه اینترنتی درهم | www.darhami.com
 
 
 
الهی

 

نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم
نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی
 

 
در اگر باز نگردد ، نروم باز به جایی
پشت دیوار نشینم ، چو گدا بر سر راهی

 
 
کس به غیر از تو نخواهم 
چه بخواهی چه نخواهی 
باز کن در ، که جز این خانه مرا نیست پناهی
 
 
 

 
گروه اینترنتی درهم | www.darhami.com