درکمتراز3دقیقه با ورود به سایت به سه معما پاسخ دهید.http://www.persiancards.com/images/ecard/92.swf