در زمان های قدیم هنگامیکه هندوها با کشورهای عربی مراوده تجاری داشتند

برای نوشیدن چای به همراه خود پیاله هایی را به این کشورها خصوصا عراق و شام قدیم آوردند که در آن کشور ها به بیاله معروف شد.پس از آن اروپاییانی که برای تجارت به کشورهای عربی سفر میکردند چون در کشورشان از فنجان برای
نوشیدن چای یا قهوه استفاده میکردند هنگام بازگشت به کشورشان این پیاله ها را به عنوان یادگاری میبردند و آن را
East Tea Can
مینامیدند یعنی یک ظرف چای شرقی

به تدریج این کلمه به کشور های شرقی بازگشت و در آنجا متداول شد