با عقل گشتم همسفر در کوچه راه زندگی

شد دامن من ریش ریش از خـار استدلالها