کسی را برای دوستی انتخاب کن که قلب بزرگی داشته باشه، تا مجبور نشی برای اینکه در قلبش جا بگیری خودت را کوچک کنی. ما همیشه صداهای بلند را می شنویم، پررنگها را می یبنیم، سختها را می خواهیم، غافل از اینکه خوبان آسان می آیند، بی رنگ می مانند و بی صدا می روند