ادامه ی مطلب را مشاهده فرمایید.http://picture.marshalclub.org/Archive/20881.aspx


 

 

 

 

پارکی که بالای سه برج به ارتفاع 200 متر قرار گرفته و گرانترین رستورانها و کازینو ها و بارها و نیز استخر و فضاهای تفریحی زیبا در این محل جالب قرار گرفته است ... 

 

http://picture.marshalclub.org/Archive/20881.aspx

 

http://picture.marshalclub.org/Archive/20882.aspx

 

http://picture.marshalclub.org/Archive/20884.aspx

 

http://picture.marshalclub.org/Archive/20885.aspx

 

http://picture.marshalclub.org/Archive/20887.aspx

 

http://picture.marshalclub.org/Archive/20886.aspx

 

http://picture.marshalclub.org/Archive/20883.aspx

 

http://picture.marshalclub.org/Archive/20888.aspx

 

http://picture.marshalclub.org/Archive/20889.aspx

 

http://picture.marshalclub.org/Archive/20890.aspx

 

http://picture.marshalclub.org/Archive/20891.aspx

 

http://picture.marshalclub.org/Archive/20892.aspx

 

http://picture.marshalclub.org/Archive/20893.aspx

 

http://picture.marshalclub.org/Archive/20895.aspx

 

http://picture.marshalclub.org/Archive/20896.aspx

 

http://picture.marshalclub.org/Archive/20899.aspx

 

http://picture.marshalclub.org/Archive/20898.aspx