پنج چیز است که پنج چیز از آن نزاید: دلی که خانه ی غرور است کانون محبت نشود. یاران دوران فرومایگی، نکوخویی ندانند و تنگ نظران ره به بزرگی نبرند. حسودان بر جمال و کمال جز به چشم کین ننگرند و دروغگویان از کسی وفا و اعتماد نبینند 

در مسیر تند باد ماندن! خصلت ریشه داران است

  • 6 Rهیچ وقت ارزو نکن جای کس دیگه ای باشی. چون اگه ارزوت بر آورده بشه اونوقت جای تو برای همیشه توی دنیا خالی میمونه