گر نکوبی شیشه غم را به سنگ
 

www.darhami.com

 هفت رنگش می‌شود هفتاد رنگ  ادامه ی مطلب راببینید


"Sitting quietly,

 doing nothing,

spring comes,

 and the grass grows by itself"

Zen Proverb

www.darhami.com

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک
شاخه‌های شسته، باران خورده، پاک

 www.darhami.com

 آسمان آبی و ابر سپید
برگهای سبز بید

www.darhami.com

عطر نرگس، رقص باد
نغمه شوق پرستوهای شاد
 

www.darhami.com

 خلوت گرم کبوترهای مست

نرم نرمک می رسد اینک بهار

www.darhami.com

 خوش به حال روزگار
خوش به حال چشمه ‌ها و دشتها

www.darhami.com

 خوش به حال دانه‌ها و سبزه‌ها
خوش به حال غنچه‌های نیمه‌باز

 www.darhami.com

 خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز
خوش به حال جام لبریز از شراب

www.darhami.com

 خوش به حال آفتاب

ای دل من گرچه در این روزگار
 

www.darhami.com

 جامه رنگین نمی‌ پوشی به کام
باده رنگین نمی ‌بینی به جام

www.darhami.com

نقل و سبزه در میان سفره نیست
جامت از آن می که می ‌باید تهی است

www.darhami.com

 ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم
ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب

 

www.darhami.com

ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار
گر نکوبی شیشه غم را به سنگ
 

www.darhami.com

 هفت رنگش می‌شود هفتاد رنگ

 www.darhami.com

فریدون مشیری