دستت را به من بده ازآتش بگذریم آنان که سوختند همه تنها بودند.