«حدیث قدسی»

خداوند به حضرت داوود علیه السلام وحی کرد که ای داوود! من پنج چیز را در پنج جا قرار دادم،

ولی مردم آن را در پنج جای دیگر طلب می کنند و هرگز به آن نمی‌رسند:

 

علم را در گرسنگی و تلاش قرار دادم، ولی مردم آن را در سیری و راحتی دنبال می‌کنند؛ پس آن را نخواهند یافت!

عزت را در طاعت و پیروی از خودم قرار دادم، ولی مردم آن را در خدمت کردن به سلطان می‌جویند؛ پس آن را نخواهند یافت!

ثروت را در قناعت قرار دادم، ولی مردم آن را در کثرت مال طلب می‌کنند؛ پس آن را نخواهند یافت!

 

رضایتم را را در خشم نفس قرار دادم، ولی مردم آن را در رضایت نفس می‏جویند؛ پس آن را نخواهند یافت!

راحتی را در بهشت قرار دادم، ولی مردم آن را در دنیا طلب می‌کنند؛ پس آن را نخواهند یافت!